Business Welsh: A User's Manual by Robert Dery

Geography Cultures

By Robert Dery

Enterprise Welsh is a reference quantity for local audio system and moment language novices who desire to use Welsh in a enterprise or specialist setting. This publication contains a variety of pattern occasions in English and Welsh which might be tailored to satisfy the categorical specifications of the person. company Welsh is: * totally bilingual * covers forty five enterprise occasions * contains letters, faxes, advertisements and different crucial company records From letters of criticism to activity purposes, company Welsh is the basic instruction manual for utilizing Welsh in a certified atmosphere.

Show description

Read Online or Download Business Welsh: A User's Manual PDF

Similar geography & cultures books

Kazakhstan (Modern World Nations)

Those information-packed volumes supply entire overviews of every nation's humans, geography, heritage, executive, financial system, and tradition

Frederick Douglass: Young Defender of Human Rights (Young Patriots series)

The inspiring tale of Frederick Douglass’s upward push from slavery to prominence as an early abolitionist and civil rights champion is featured during this quantity of the younger Patriots sequence. targeting Douglass’s early years, this profile info his tough upbringing as a slave on a Maryland plantation, his early separation from his mom, and his movement as a young person to the house of the Auld kinfolk in Baltimore.

I Love My Papi! (Dora the Explorer Ready-to-Read)

Subscribe to Dora and her papi as they do all kinds of intriguing issues jointly, like trip motorcycles, sail boats, or even bake a different cake!

Finland (Modern World Nations)

A tough setting with a harsh Arctic weather has made existence for the Finns tremendous difficult. yet they've got triumph over greater than simply their atmosphere. this can be the survey of the Finnish geography, historical past, govt, financial system, humans, and tradition. It assists scholar researchers in investigating this Nordic nation.

Additional info for Business Welsh: A User's Manual

Sample text

84 Heol Hewlett Pontypridd Morgannwg Ganol Tel: 01443 423693 Ffacs: 01443 396857 21 Chwefror 199Ms J. Hinton Gwesty Bonner 46 Ffordd Abertawe Aberystwyth Dyfed Annwyl Fadam Derbyniasom heddiw eich cadarnhad ein bod am gadw tair ystafell sengl o 18 hyd at 23 o fis Mawrth. Yn anffodus, bu raid inni newid ein cynlluniau, ac ni fyddwn yn cyrraedd Aberystwyth tan fore 20 Mawrth. Byddem yn ddiolchgar pe gallech newid ein trefniant ar sail hyn. Yr eiddoch yn gywir 17 Insurance (a) Request for quotation for fleet car insurance Horton Engineering 36–8 Trefelen Road Port Talbot West Glamorgan Tel: 01639 412988 Fax: 01639 429169 17 July 199Hartson Insurance Services 24 North Road Narberth Dyfed Dear Sir / Madam We understand from colleagues that you specialize in insurance for company fleet cars.

Y mae Mr Ferguson yn honni bod rhai eitemau o gelfi a chyfarpar swyddfa wedi dioddef difrod cyn cyrraedd yr adeiladau yng Nghaerdydd. Er iddo gwyno’n syth wrth eich trosglwyddwr, y mae heb glywed oddi wrthych eto. Er lles ein perthynas fusnes yn y dyfodol buaswn yn ddiolchgar pe gallech egluro’r sefyllfa.

Mae Mr Bywater yn gweithio fel swyddog hyfforddi i’r cwmni hwn ers llai na dau fis; yn ystod y cyfnod hwn ni chefais lawer o gyfle i werthfawrogi ei allu na’i botensial. Nid oes gennyf ddim rheswm dros gredu y buasai ef yn methu â dysgu yn eich sefydliad, ond ar yr achlysur hwn mae’n well gennyf beidio â mynegi barn yn ffurfiol ynglŷn â Mr Bywater. Gobeithiaf y derbyniwch fy ymddiheuriadau ac y byddwch yn deall fy rhesymau dros wrthod ateb eich cais. Yn gywir Oliver Worthington (Arolygydd Hyfforddi) 13 Letter of acceptance 88 Bwci Lane Bangor Gwynedd 19 July 199Melton’s Motor Factors Ltd 63 Station Road Llandudno Gwynedd Dear Mr Evans Thank you for your letter of 17 July offering me the post of parts manager.

Download PDF sample

Rated 4.98 of 5 – based on 27 votes